Vedtægter

§1.

Foreningens navn er Gustav Wied Selskabet.

§2.

Selskabets formål er at udbrede og øge interessen for og kundskaben om Gustav Wieds produktion (Wiedenskaben) og med udgangspunkt i forfatterens liv og virke i Roskilde at værne om de stadigt værende minder om ham i byen.
Selskabet søger at opretholde en rimelig balance mellem dets litterære, praktiske og selskabelige formål.

§3.

Som medlem kan optages enhver mand med sans for humor og interesse for Gustav Wieds produktion, hvis bestyrelsen i øvrigt skønnet det naturligt og ønskeligt. Optagelsen foregår ved proponering af to medlemmer, hvorefter bestyrelsen afgør, om optagelse kan finde sted.
Formanden kan i særlige tilfælde pålægge den ansøgende at skulle bestå et særligt prøvemåltid. Formanden skal i så fald sammen med et af bestyrelsens medlemmer efter eget ønske enten deltage i eller overvære prøvens udfald. Prøven betales af ansøgeren. Nægter bestyrelsen en person optagelse, kan proponenterne forelægge sagen på førstkommende ordinære generalforsamling, og generalforsamlingen afgør da med almindeligt stemmeflertal, om den proponerede skal optages.

§4.

Gustav Wied-årets særlige festdage er henholdsvis Gustav Wieds fødselsdag den 6. marts, jf. §6, og den 11. november, hvor selskabet ud over våbenhviledagen og Gustav Wied tillige mindes den stakkels Martin af Tours skæbne mellem gæssene.
Selskabet udgiver ”Gustav Wied Selskabets skriftserie”, som medlemmerne er pligtige at aftage til en nærmere fastsat favørpris.
Bestyrelsen er berettiget til at indkalde til sammenkomster med adgang for fruentimeere og andre gæster.

§5

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Valgene foregår på den årlige generalforsamling, dog således at der hvert år afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang 2 medlemmer efter lodtrækning mellem samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær samt udpeger blandt medlemskredsen en arkivar med tilknytning til Roskilde Museum, hvor selskabets arkivalier indgår i depot. Ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. På generalforsamlingen vælges samtidig en revisor og en suppleant for denne. Til støtte og inspiration for bestyrelsens arbejde nedsættes blandt veltjente og dertil egnede medlemmer et kardinalråd. Æresmedlemmer, bestyrelsens og kardinalrådets medlemmer bærer det særlige GW-emblem i gylden stand.

§6

Den årlige generalforsamling skal så vidt muligt afholdes d. 6. marts på Gustav Wieds fødselsdag. Generalforsamlingen skal slutte med et festligt fællesmåltid. Generalforsamlingen indvarsles af formanden, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning, der forudsættes at være fyldig og underholdende.
  3. Regnskabsaflæggelse.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Valg af revisor og suppleant for denne.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Det står enhver på generalforsamlingen mødende frit for at fremsende forespørgsler til bestyrelsen eller stille forslag, der dog ikke kan blive genstand for afstemning, medmindre de har været indsendt til bestyrelsen senest d. 1. februar. Forslagene skal da medtages i indvarslingen til mødet. Alle beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal. Fraværende medlemmer kan stemme skriftligt.

§7.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes inden én måned, når skriftlig forlangende derom fremsættes af mindst 10% af medlemmerne. Stedet, tiden og varslet bestemmes af bestyrelsen, idet varslet dog ikke må være under 7 dage.

§8.

Bestyrelsen repræsenterer selskabet i alle forhold. Formanden forestår med bistand af sekretæren korrespondancen og indkalder til møder. Kassereren sørger for opkrævning af kontingent og afholdelse af selskabets udgifter. Kassereren afslutter og udfærdiger det årlige regnskab og sender det i god tid før generalforsamlingen til revision og forsyning med påtegning herom. Bestyrelsen kan i fællesskab slette medlemmer, der er i mere end 1 års kontingentrestance. Ændringer af selskabets vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte medlemmer stemmer der for. Til selskabets opløsning fordres, at dette vedtages af en med mindst en måneds varsel indkaldt generalforsamling med et flertal af 2/3 af de mødte medlemmer. I forbindelse med selskabets opløsning tages bestemmelser om anvendelse af selskabets formue og arkivalier.

Således vedtaget på Gustav Wied Selskabets stiftende generalforsamling i Lyngby d. 19. februar 1938, på generalforsamling i Nakskov d. 30. juni 1954, på nystiftende generalforsamling i Roskilde d. 11. november 1983 samt på generalforsamling i Roskilde d. 6. marts 1992.